در این بخش از پرتال مالکیت فکری وزارت عتف دوره های مالکیت فکری معرفی شده و در زمان معین برای ثبت نام قابل دسترسی خواهند بود.