در این بخش از پرتال مالکیت فکری وزارت عتف به معرفی دوره های برگزار شده و آتی مرتبط با مالکیت فکری پرداخته می شود. درگاه ثبتنام در این دوره ها نیز در موعد ثبت نام در مقابل عنوان هر دوره قرار داده می شود.