آموزش مقدماتی مالکیت فکری برگرفته از وبسایت WIPO
فایل های ارائه دوره مقدمات مالکیت فکری در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۸