تجاری‌سازی دارایی‌های فکری

نام دوره: تجاری‌سازی دارایی‌های فکری پیش‌نیاز دوره:
مدت دوره: ۲ روزه محل برگزاری دوره: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برگزارکننده: نام مدرس:
مخاطبان دوره: کارشناسان دفاتر مالکیت فکری و دفاتر انتقال فناوری

سرفصل مطالب مورد هدف در دوره:

  • دارایی فکری چیست؟
  • تعریف تجاری سازی
  • اهمیت تجاری سازی دارایی های فکری
  • عوامل موثر بر تجاری سازی دارایی های فکری
  • نقش مدل کسب و کار در تجاری سازی دارایی های فکری
  • نقش مدل کسب و کار در تجاری سازی دارایی های فکری
  • کانال های تجاری سازی
  • بررسی مورد های مطالعاتی

فرم ثبت‌نام، دوره‌ی تجاری‌سازی دارایی‌های فکری