قراردادهای تجاری‌سازی

نام دوره: قراردادهای تجاری‌سازی پیش‌نیاز دوره:
مدت دوره:۱ روزه محل برگزاری دوره: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برگزارکننده: نام مدرس:
مخاطبان دوره: کارشناسان دفاتر مالکیت فکری و دفاتر انتقال فناوری

سرفصل مطالب مورد هدف در دوره:

 • تشریح مبانی حقوق قراردادها
 • تفسیر مبانی حقوقی از انواع قوانین مدنی، تجارت و …
 • تعریف قرارداد
 • تعریف بندهای قراردادهای داخلی و بین‌المللی
 • اشاره‌ای بر انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی
  • قراردادهای محرمانگی
  • قراردادهای مالکیت
  • قراردادهای کاری
  • قراردهای تجاری سازی
  • قراردادهایژوهشی
 • شرایط حل اختلاف، داوری و قواعد تفسیر قراردادها

فرم ثبت‌نام، دوره‌ی قراردادهای تجاری‌سازی